REGULAMIN POWIATOWEGO PROFILAKTYCZNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„DZIĘKUJĘ NIE!”

 1. Organizatorami konkursu są:
 2. Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu.
 3. Pedagog Zespołu Szkół w Tuchomiu – Monika Klonowska – Tymosz.
 4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuchomiu.
 1. Cele konkursu:
 2. Rozwijanie wyobraźni plastycznej.
 3. Kreowanie wizerunku młodego człowieka wolnego od nałogów.
 4. Propagowanie zdrowego trybu życia.
 5. Podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych skutków wynikających z nadużycia alkoholu, nikotyny i narkotyków.
 6. Kształtowanie asertywności w sytuacjach ryzykownych – szkodliwych dla zdrowia.

III. Ogólne informacje o konkursie:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów Szkół Podstawowych klas IV-VIII z terenu powiatu bytowskiego.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie plakatu związanego z negatywnymi konsekwencjami wynikającymi z nadużywania alkoholu, nikotyny oraz narkotyków.
 3. Każdy uczestnik do konkursu może zgłosić TYLKO jedną pracę.
 4. Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką, na dowolnym formacie, dozwolona jest również praca przestrzenna.
 5. Każdy uczestnik powinien zamieścić na odwrocie swoje dane: imię, nazwisko, nazwa placówki, klasa oraz imię i nazwisko opiekuna, jego numer telefonu.
 6. Nagrodzonych zostanie 5 prac z każdej kategorii wiekowej.
 7. Prace konkursowe ocenione będą przez komisję konkursową powołaną przez Organizatorów.
 1. Terminy:
 2. Konkurs trwa do 16.04.2021 roku, prace należy wysłać na adres ul. Szkolna 4 77-133 Tuchomie lub dostarczyć osobiście do Centrum Międzynarodowych Spotkań w Tuchomiu (adres jak wyżej).
 3. Wyniki zostaną ogłoszone 20.04.2021 roku na profilu facebookowym GOK-u.
 4. Wręczenie nagród odbędzie się 23.04.2021 roku podczas wystawy w Gminnym Ośrodku Kultury.
 1. Uwagi końcowe:
 2. Nie dopuszcza się prac zbiorowych.
 3. Biorąc udział w konkursie uczestnicy akceptują treść regulaminu.
 4. Z prac konkursowych zostanie zorganizowana wystawa w Gminnym Ośrodku Kultury w Tuchomiu.
 5. Prace nie podlegają zwrotowi i pozostaną do dyspozycji organizatorów.