Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołczygłowach w pokoju nr 14 w godzinach pracy Ośrodka.

Komu przysługuje dodatek?

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe -  zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo kocioł olejowy - zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek nie przysługuje osobom, które złożyły wniosek o dodatek węglowy.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

- 3000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

- 1000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

- 500 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

- 2000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Informacja o przyznaniu dodatku będzie przesyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej lub możliwa do odbioru w GOPS. Nie odebranie ww. informacji nie wstrzyma wypłaty dodatku.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:
1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wnioski można składać:
• elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP
• papierowo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołczygłowach, pokój nr 14.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w GOPS pod numerem telefonu 59 82 13 908.

Wniosek o przyznanie dodatku można składać do dnia 30.11.2022 r.

WNIOSEK DO POBRANIA: docxWzór_wniosku_o_wyplatę_dodatku_dla_gospodarstw_domowych_z_tytułu_wykorzystania_

niektórych_źródeł_ciepła_drewno_pelet_LPG_olej.docx43.72 KB23/09/2022, 07:46