Prawo do dodatku mieszkaniowego przysługuje, jeżeli spełnione są łącznie trzy warunki:

1.  osoba ubiegająca się o dodatek posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego,

2. średni miesięczny dochód z 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza:

-        kwoty 2538,46 zł - w przypadku gospodarstw jednoosobowych,

-        kwoty 1903,85 zł - w przypadku gospodarstw wieloosobowych.

3.  Powierzchnia lokalu mieszkalnego nie przekracza:

-        45,5 m2 – dla 1-osobowego gospodarstwa domowego

-        52 m2 – dla 2-osobowego gospodarstwa domowego

-        58,5 m2 – dla 3-osobowego gospodarstwa domowego

-        71,5 m2 – dla 4-osobowego gospodarstwa domowego

-        84,5 m2 – dla 5-osobowego gospodarstwa domowego

-        91 m2 – dla 6-osobowego gospodarstwa domowego

jeżeli gospodarstwo domowe liczy więcej niż 6 osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną lokalu mieszkaniowego o 5 m2.

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY UBIEGANIU SIĘ O DODATEK MIESZKANIOWY:

1. wniosek – zarządca domu potwierdza na wniosku dane o miejscu zamieszkania, liczbie osób, nazwie i siedzibie zarządcy domu, tytule prawnym do zajmowanego lokalu, sposobie ogrzewania pomieszczeń i wody, wydatkach na mieszkanie,

2. w przypadku domów jednorodzinnych zaświadczenie wystawione przez starostwo, potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu,

3. tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (np. akt notarialny, umowa najmu),

4. dokumenty potwierdzające wysokość dochodu z 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego np. zaświadczenie od pracodawcy, odcinki rent lub emerytur, zaświadczenie o posiadanej powierzchni gruntów w ha przeliczeniowych itp. Dochody z prac dorywczych powinny zostać wskazane w oświadczeniu i potwierdzone własnoręcznym podpisem.

Dochód - wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.).

5. ostatnie rachunki dotyczące utrzymania lokalu mieszkalnego za: wodę, kanalizację, nieczystości stałe oraz energię elektryczną. Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy w/w należności powinny być regulowane na bieżąco.

Wniosek wraz z dokumentami należy składać do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Decyzja wydaje się w termie 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów.