Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołczygłowach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kołczygłowy

  • Tematem projektów zgłaszanych do GKPRPA powinno być przeciwdziałanie alkoholizmowi, nikotynizmowi, narkomanii, uzależnieniom behawioralnym, kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, prezentacja alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego, zdrowego i higienicznego trybu życia oraz wyrabiania pozytywnych nawyków wśród dzieci i młodzieży.
  • Projekt powinien wpisywać się w Gminny Program ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, w szczególności w takie zadania jak:

-prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych, kulturalnych, a także dożywianie dzieci uczęszczających na pozalekcyjne programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;

-wspieranie działań profilaktycznych polegających na prowadzeniu lokalnych działań profilaktycznych, kampanii edukacyjnych o charakterze rozrywkowym, sportowym, kulturalnym, itp.

  • Wymogi formalne:

- wiodącą ideą projektów nie powinny być działania jednorazowe, jednodniowe, tylko powinny być to działania profilaktyczne cykliczne, systematyczne lub programowe;

- w projekcie należy określić merytoryczny aspekt działania (do kogo jest adresowany, jakie działania przewiduje, jak będą realizowane zajęcia, jaki będzie skutek tych działań, w jaki sposób wpłynie na zmianę postaw społecznych);

- wnioski przyjmowane będą do 31 stycznia 2024 r. na formularzach znajdujących się w załączniku.

- wnioski o dofinansowanie projektów należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołczygłowach, ul. Słupska 56, 77-140 Kołczygłowy, w godzinach pracy Ośrodka;

- wnioskodawcą mogą być szkoły, sołectwa, stowarzyszenia, grupy formalne i środowiskowe, opiekunowie świetlic.

  • Dofinansowanie uzyskają projekty, które spełnią wymogi formalne oraz zostaną pozytywnie zaopiniowane przez członków GKPRPA.
  • Sprawozdanie z realizacji projektu należy dostarczyć do GKPRPA po jego zakończeniu.
  • Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 59 82 13 906

Anna Gudalewicz - Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Katarzyna Pastuszka - Przewodnicząca Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych