Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołczygłowach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kołczygłowy

 • Tematem projektów zgłaszanych do GKPRPA powinno być przeciwdziałanie alkoholizmowi, nikotynizmowi, narkomanii, uzależnieniom behawioralnym, kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, prezentacja alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego, zdrowego i higienicznego trybu życia oraz wyrabiania pozytywnych nawyków wśród dzieci i młodzieży.
 • Projekt powinien wpisywać się w Gminny Program ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, w szczególności w takie zadania jak:

-prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych, kulturalnych, a także dożywianie dzieci uczęszczających na pozalekcyjne programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;

-wspieranie działań profilaktycznych polegających na prowadzeniu lokalnych działań profilaktycznych, kampanii edukacyjnych o charakterze rozrywkowym, sportowym, kulturalnym, itp.

 • Wymogi formalne:

- wiodącą ideą projektów nie powinny być działania jednorazowe, jednodniowe, tylko powinny być to działania profilaktyczne cykliczne, systematyczne lub programowe;

- w projekcie należy określić merytoryczny aspekt działania (do kogo jest adresowany, jakie działania przewiduje, jak będą realizowane zajęcia, jaki będzie skutek tych działań, w jaki sposób wpłynie na zmianę postaw społecznych);

- wnioski przyjmowane będą do 31 stycznia 2024 r. na formularzach znajdujących się w załączniku.

- wnioski o dofinansowanie projektów należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołczygłowach, ul. Słupska 56, 77-140 Kołczygłowy, w godzinach pracy Ośrodka;

- wnioskodawcą mogą być szkoły, sołectwa, stowarzyszenia, grupy formalne i środowiskowe, opiekunowie świetlic.

 • Dofinansowanie uzyskają projekty, które spełnią wymogi formalne oraz zostaną pozytywnie zaopiniowane przez członków GKPRPA.
 • Sprawozdanie z realizacji projektu należy dostarczyć do GKPRPA po jego zakończeniu.
 • Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 59 82 13 906

Anna Gudalewicz - Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Katarzyna Pastuszka - Przewodnicząca Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

8 listopada 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kołczygłowach odbył się V Przegląd Teatrów Profilaktycznych, który został zorganizowany przez Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołczygłowach przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach. W Przeglądzie udział wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kołczygłowach oraz ze Szkoły Podstawowej w Łubnie.

 1. Anna Gudalewicz - Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
 2. Helena Karnicka - Członek Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 3. Katarzyna Pastuszka - Przewodnicząca Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 4. Małgorzata Rudnik – Starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołczygłowach.
 5. Krzysztof Serafin - Członek Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wyniki V Przeglądu Teatrów Profilaktycznych:

I miejsce (BON 600,00 zł) – Klasa III a Szkoły Podstawowej im. Czesława Langa w Kołczygłowach „Więzi rodzinne i przyjacielskie, dbaj o nie".

II miejsce (BON  500,00zł) – Klasa VI b  Szkoły Podstawowej im. Czesława Langa w Kołczygłowach „Opowieści z Olimpu".

III miejsce (BON 400,00 zł) –  Klasa VII b Szkoły Podstawowej im. Czesława Langa w Kołczygłowach „Chciałem być najlepszy”.

Wyróżnienie (BON 300,00 zł) – Szkoła Podstawowa w Łubnie „O królewnie Śnieżce - bajka, ale inaczej”.

V Przegląd Teatrów Profilaktycznych

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołczygłowach informuje, że ogłasza dodatkowy termin składania Wniosków o dofinansowanie ze środków Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kołczygłowy programów profilaktycznych.

Wnioski można składać od 25 października 2023 r. do 3 listopada 2023 r. w siedzibie Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołczygłowach.

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołczygłowach informuje, że nastąpiła zmiana w harmonogramie spotkań w punkcie konsultacyjno-informacyjnym. Spotkanie, które miało odbyć się 4 lipca zostało przełożone na 3 lipca na 15.30