Od 1 października 2008 r. miejsce zaliczki alimentacyjnej zajęło świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego.

Warunki uzyskania świadczenia z funduszu alimentacyjnego
1. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna:
- do ukończenia przez osobę uprawnioną 18 roku życia,
- jeżeli uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia,
- jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

2. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 900,00 zł.

3. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie większej niż 500 zł na osobę uprawnioną. Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej,
2. jest pełnoletnia i posiada własne dziecko,
3. zawarła związek małzeński.